CS F4 / Coding : Pengisytiharan Pemboleh Ubah & Pemalar dalam Bahasa Pengaturcaraan

IMBAS SEMULA
Lihat SEGMEN ALGORITMA yang diberikan dan perhatikan bagaimana pengekodan ditulis dalam beberapa bahasa pengaturcaraan.
Contoh bahasa pengaurcaraan yang diberikan ialah Java, Php, dan Javascript.
AKTIVITI PERBINCANGAN :
  1. Apakah PERSAMAAN yang boleh diperhatikan di antara SEGMEN ALGORITMA, kod JAVA, kod PHP, kod JAVASCRIPT di atas?
  2. Apakah PERBEZAAN yang boleh diperhatikan di antara SEGMEN ALGORITMA, kod JAVA, kod PHP, kod JAVASCRIPT di atas?
  3. Cuba isi ruang kosong pada gambarajah di atas dengan sintaks yang betul bagi ketiga-tiga bahasa pengaturcaraan.
  4. Cadangkan satu SEGMEN ALGORITMA yang mengISYTIHARkan sebarang PEMALAR atau PEMBOLEH UBAH yang mempunyai JENIS DATA selain int dan double. Kemudian minta rakan anda menuliskan sintaks segmen algoritma tersebut ke dalam bentuk bahasa pengaturcaraan JAVA, PHP, JAVASCRIPT pula.

No comments:

Post a Comment

Pendapat Anda...?