CS F4 : Struktur Tatasusunan 1 Dimensi (isytihar & umpuk nilai)

https://docs.google.com/presentation/d/1_zvj7cmqqb4NoaqXjseh-K3WO_di8v6xgxuvVXNB-v4/edit?usp=sharing

CS F4 : Hasilkan Atur Cara Mudah Dibaca Menggunakan Gaya Yang Baik (Komen, Nama Pemboleh Ubah Bermakna, Inden)

https://docs.google.com/presentation/d/1R5qFEDNZKA6TUz73hRz8enArtBmjCWHNRnz76BTv30I/edit?usp=sharing

CS F4 : Kenalpasti Nilai Pemboleh Ubah Pada Bahagian Tertentu Atur Cara

https://docs.google.com/presentation/d/1Y9RjBuQymcLJnDds_I1lfH2UxZSe0Jnb13KBh8HSpm4/edit?usp=sharing

CS F4 : Kesan, Kenalpasti, Terjemah Mesej Ralat serta Penambahbaikan Ralat

https://docs.google.com/presentation/d/1qDI2ZBve4tmbUH0wXAGp5WVmQyFgzLEUyCuVhznwJxE/

CS F4 : Jenis Ralat Dalam Atur Cara

https://docs.google.com/presentation/d/1yhVmDS83Sbkecy8VtHLkf318K_a7Q2x6hcIti-HQXTE/